ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA VE DENETİM YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK

    16 Şubat 2017

İşareti : 05/5000-386
İrtibat : dim@aso.org.tr
Sayın Üyemiz,


Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmış ve Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerine sağlanan desteklerin kapsamı genişletilmiştir.

Söz konusu değişiklik çerçevesinde Yönetmeliğin,

– “Ar-Ge, yenilik ve tasarım harcamalarının kapsamı” başlıklı 7. maddesinin birinci fıkrasında “c) Personel giderleri” bendinde yer alan “Ancak, Ar-Ge veya tasarım merkezleri alanı dışında geçirilen süreye ilişkin olarak; gerçek yol giderleri dâhil olmak üzere yol, konaklama, gündelik gibi adlar altında gider karşılığı olarak yapılan ödemeler ile sağlanan menfaatler Ar-Ge ve tasarım indirimine konu edilemez.” ifadesi yürürlükten kaldırılmıştır.

– 7. maddede yer alan “ç) Genel giderler” bendinin “1) Ar-Ge veya tasarım merkezlerinin kira, su, enerji, bakım-onarım, haberleşme, nakliye giderleri ile bu merkezlerde kullanılan makine ve teçhizata ilişkin bakım ve onarım giderleri gibi bu merkezlerde yürütülen faaliyetin devamlılığını sağlamak için yapılan giderleri kapsar.” alt bendine “(posta, kargo, kurye ve benzeri giderler dahil)” ibaresi eklenmiş ve 2. alt bendindeki “Ancak, büro ve kırtasiye gibi sarf malzemelerine ilişkin giderler bu kapsamda değerlendirilmez.” ifadesi kaldırılmıştır.

– 7. maddenin “d) Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler” bendinde yer alan “ve analiz hizmetleri” ibaresi “ve analiz hizmetleri, hukuki veya bilimsel danışmanlık hizmetleri” şeklinde genişletilmiştir.

– “Ar-Ge ve tasarım indiriminin uygulamasında izlenecek yöntem” başlıklı 9. maddeye ilave yapılarak gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, işletmeleri bünyesinde gerçekleştirdikleri münhasıran yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma ve geliştirme harcamaları tutarının %100’ünün, bu kapsamdaki projelerin Bakanlık tarafından Ar-Ge ve yenilik projesi olarak değerlendirilmesi şartıyla 5520 sayılı Kanunun 10. maddesi ve 193 sayılı Kanunun 89. maddesi uyarınca kazancın tespitinde indirim konusu yapılacağı hükme bağlanmıştır.

– Ayrıca anılan ilave ile, süresi içinde başvurusu yapılmayan projeler ile ilgili olarak çalışmalara başlanıp harcama yapılmakla birlikte projenin herhangi bir aşamasında başvuruda bulunulması ve projenin uygun bulunması halinde, başvuru tarihinin içinde bulunduğu geçici vergilendirme döneminin başlangıcından itibaren yapılan Ar-Ge harcamalarına Ar-Ge indiriminden yararlanma imkanı getirilmiştir.

– “Gelir vergisi stopajı teşviki uygulaması” başlıklı 10. maddenin 4. fıkrasında yer alan “ç) Bu madde kapsamında Ar-Ge veya tasarım merkezleri alanı dışında gerçekleştirilen faaliyetler ile lisansüstü eğitim kapsamında dışarıda geçirilen sürelere ilişkin ücretlerden; gerçek yol giderleri dâhil olmak üzere yol, konaklama, gündelik gibi adlar altında gider karşılığı olarak yapılan ödemeler ile sağlanan menfaatler destek ve teşvik kapsamında değerlendirilmez.” ifadesi yürürlükten kaldırılmıştır.

– “Rekabet öncesi işbirliği projelerinin izlenmesi ve destek ödemesi”ne ilişkin 26. madde kapsamında, daha önce “(5) Proje kapsamında yapılan harcamalara ilişkin Bakanlıkça gerçekleştirilecek ödemeler, dönemsel izlemeyi müteakip dönemlerde yapılır.” olan ifade “(5) Proje kapsamında yapılan harcamalara ilişkin Bakanlıkça gerçekleştirilecek ödemelerin, dönemsel izlemeyi müteakip dönemlerde yapılması esastır. Ancak proje ortakları tarafından talep edilmesi halinde, proje kapsamındaki harcamalara ilişkin Bakanlıkça gerçekleştirilecek ödemeler, proje destek sözleşmesinde ilgili dönem için öngörülen destek tutarının %20’sini geçmemek üzere dönemsel ödemelerden önce teminat karşılığında ön ödeme şeklinde yapılabilir.” olarak değiştirilmiştir.

14 Şubat 2017 tarihli ve 29979 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

Ek:Yönetmelik

Amateur Francais Porn guarda porno Kostenlos Deutsche Porno