ARACI KURUMLAR TARAFINDAN YATIRILAN TEMİNATLARIN KULLANIM ESASLARI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK Y - Ankara Sanayi Odası

ARACI KURUMLAR TARAFINDAN YATIRILAN TEMİNATLARIN KULLANIM ESASLARI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK Y

ARACI KURUMLAR TARAFINDAN YATIRILAN TEMİNATLARIN KULLANIM ESASLARI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINADAİR TEBLİĞ (SERİ: V, NO: 114) HK.
 
Tarihi     :03.12.2009
İşareti    :4/5000-4119
Yanıt      :ticaret@aso.org.tr 
 
 
Sayın Üyemiz; 
 
“Aracı Kurumlar Tarafından Yatırılan Teminatların Kullanım Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasınadair Tebliğ (Seri: V, No: 114)” 03.12.2009 tarih ve 27421 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
MADDE 1 – 14/4/2009 tarihli ve 27200 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seri:V, No: 101 sayılı Aracı Kurumlar Tarafından Yatırılan Teminatların Kullanım Esasları Tebliğinin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
          “MADDE 4 – (1) Kurul Seri: V, No: 46 sayılı Tebliğ kapsamında faaliyet göstermekte olan aracı kurumlardan bu Tebliğde belirlenen esaslar dahilinde belirlenen teminatları Kanunun 34 üncü maddesinin beşinci fıkrası çerçevesinde yatırmalarını isteyebilir.
          (2) Ayrıca aracı kurumların sermaye artırımı kararı alması durumunda, sermaye artırımı için belirlenen tutar sermaye artırımı işlemleri sonuçlanana kadar Takasbank nezdinde bloke edilebilir.”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
          “Faaliyetleri kendi talepleri doğrultusunda geçici veya sürekli durdurulan aracı kurumların teminatlarının serbest bırakılması”
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
          “ğ) Aracı kurumun Borsalar, MKK, Takasbank, TSPAKB veya Kurul’a karşı temerrüde düştüğü herhangi bir mali yükümlülüğünün bulunmaması”
MADDE 4 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesine aşağıdaki beşinci fıkra eklenmiştir.
          “(5) Faaliyetleri kendi talebi ile Kurul tarafından geçici olarak durdurulan aracı kurumların teminatlarının iadesi için yapılan başvurularda bu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (ı) bentleri uygulanmaz.”
MADDE 5 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesine aşağıdaki altıncı fıkra eklenmiştir.
          “(6) Yetki belgeleri kendi talepleri doğrultusunda Kurulca iptal edilip tasfiye halinde olan aracı kurumların teminatlarının iadesi için yapılan başvurularda bu maddenin birinci fıkrasının (ı) bendi uygulanmaz.”
MADDE 6 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
          “(2) Kanunun 46 ncı maddesinin (g) bendi uyarınca yetki belgeleri iptal edilen aracı kurumların teminatları, bu Tebliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve devamı bentlerinde yer alan prosedürün tamamlanması durumunda serbest bırakılır.”
MADDE 7 – Aynı Tebliğin Geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
          “(e) Aracı kurumun Borsalar, MKK, Takasbank, TSPAKB veya Kurul’a karşı temerrüde düştüğü herhangi bir mali yükümlülüğünün bulunmaması”
MADDE 8 – Aynı Tebliğin EK/1’inde yer alan ilan metni EK/1 ‘deki ilan metni ile değiştirilmiştir.
MADDE 9 – Aynı Tebliğin EK/2’sinde yer alan taahhütname metni EK/2 ‘deki taahhütname metni ile değiştirilmiştir.
MADDE 10 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 11 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.
 
 
          EK/1
İLAN METNİ
          ……………………………MENKUL DEĞERLER A.Ş.’YE İLİŞKİN SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN YAPILAN DUYURU
 
          …………Menkul Değerler A.Ş.’nin (Şirket) …/…/…..tarih ve………….. sayılı alım satım aracılığı yetki belgesi Kurulun …/…/…. tarih ve …. Sayılı toplantısında iptal edilmiş ve Şirket   tarafından   …/…/          ……. tarihinde Kurul’a   sermaye   blokajı   amacı   ile   yatırılan teminatların serbest bırakılması için başvuruda bulunulmuştur.
          Bu nedenle, Şirket’ten sermaye piyasası faaliyetleri ile ilgili olarak herhangi bir hak veya alacağı bulunduğu iddiasında olan ya da hesabı ile mutabık olmayan, işbu ilan tarihinden itibaren 2 ay içinde hak talebinde bulunan veya dava açarak dava açıldığına ilişkin mahkemeden derkenar alan yatırımcıların, ilgili bilgi ve belgeleri Şirkete, Kurul’a ve İMKB-Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’ye bildirmeleri gerekmekte olup, söz konusu süre içerisinde herhangi bir bildirim yapılmaması halinde Şirketin teminatları serbest bırakılacaktır.
          Kamuoyuna önemle duyurulur.
          İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş.
          Şişli Merkez Mahallesi, Merkez Caddesi No:6 34381 Şişli/İSTANBUL
          Tel: 0 212 315 25 25
          Şirket adı adresi telefonu
 
EK/2
TAAHHÜTNAME
          Sermaye Piyasası Kurulu adına İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdinde açılmış olan hesaba yatırılmış olan sermaye blokajının (teminatın) serbest bırakılması nedeniyle; yönetim kurulu üyesi/%10’dan fazla pay ile ortağı olduğumuz …………..A.Ş.’nin   ekte yer alan sermeye yeterliliği  tabloları1 ve mizanının işbu taahhütname tarihi itibariyle gerçek durumu yansıttığını, herhangi bir hata ve eksiklik olmadığını, kayıtlara yansıtılan veya yansıtılmayan, sermaye piyasası faaliyetlerinden kaynaklanan yargı kararı ile kesinleşen borçlarının kayıtsız şartsız ödeneceğini, bu durumun tarafımıza bildirilmesini müteakip başkaca hiçbir şarta gerek kalmaksızın müşteri alacağının tutarı ne olursa olsun derhal ödeneceğini; müşterinin doğrudan doğruya hakkımızda kovuşturma yapabileceğini; yasal zamanaşımı süreleri içerisinde bu borçlardan tarafımıza ödenen tutar ile sınırlı olarak şahsen, müteselsilen ve tüm malvarlığımızla sorumlu olduğumuzu kabul, beyan ve taahhüt ederiz. TARİH
 
                                                                                               İMZALAR
                                                             (YÖNETİM KURULU BAŞKAN-ÜYELER- ORTAK)
 
————————
  Faaliyetleri geçici veya sürekli olarak durdurulan aracı kurumlar için söz konusu taahhütnamede “sermaye yeterliliği tabloları ve” ifadesinin bulunmasına gerek olmayıp, taahhütname ekinde de yalnızca güncel mizanın gönderilmesi yeterlidir.
 
Bilgilerinize sunarız.   
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası