Arabuluculuk Eğitimleri Hakkında - Ankara Sanayi Odası

Arabuluculuk Eğitimleri Hakkında

Tarihi : 18.05.2015
İşareti : 4/5000-1202
 
İrtibat : ticaret@aso.org.tr  
 
Sayın Üyemiz;  
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; ülkemizde mahkemelerin (adli yargının) dosya yükünün giderek çoğaldığı,bunun sonucunda yargılama sürelerinin uzadığı,maliyetlerinin de arttığı bilinmektedir.Bu itibarla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, ticari uyuşmazlıklar ile işçi-işveren uyuşmazlıklarının çözümünde öncelikle tahkim ve/veya arabuluculuk yollarının denenmesini,ancak bu yollardan sonuç alınamaması halinde adli yargıya başvurulmasını teşvik etmektedir.Esasen ahilik geleneğinden itibaren kültürümüzde var olan söz konusu alternatif çözüm mekanizmalarının,bugün gelişmiş ülkelerdeki gibi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Oda ve Borsalar öncülüğünde kurumsallaştırılmasına ihtiyaç duyulduğu bildirilmektedir.
 
6325 sayılı “Hukuk uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu”,7 Haziran 2012 tarihinde kabul edilerek,22 Haziran  2012 tarih ve 28331 sayılı Resmi Gazete’de; söz kanunun yönetmeliği ise 26 Ocak 2013 tarih ve 28540 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış bulunmaktadır.
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 2015 yılı içerisinde,TOBB ETÜ SEM işbirliğiyle,bahse konu kanun ve yönetmelik çerçevesinde gerekli şartları haiz Oda ve Borsa Meclis Üyeleri (Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri dahil),Oda ve Borsa Meslek Komiteleri Üyeleri, Kadın ve Genç Girişimciler Kurul Üyelerine yönelik olarak Ankara’da ve/veya muhtelif illerde arabuluculuk eğitimleri düzenlemeyi planlamakta olup,eğitim giderleri (ulaşım,iaşe ve ibate giderleri hariç) Birlik tarafından karşılanacağı belirtilmektedir.
 
Ticari uyuşmazlıklar ve işçi-işveren uyuşmazlıkları alanlarını kapsayacak olan arabuluculuk eğitimine katılabilmek için hukuk fakültesinden en az 5 yıl önce mezun olma şartı aranmaktadır.Eğitimin süresi,asgari otuzaltı saati teorik ve oniki saati uygulamalı olmak üzere toplam kırksekiz saat olup,sınava girebilmek için kabul edilen azami devamsızlık süresi derslerin 1/12’si kadardir. Arabuluculuk eğitimini tamamlayanların sicile kayıt olabilmeleri için ise yapılacak yazılı ve uygulamalı sınavlarda başarılı olmaları istenmektedir.Yazılı sınav yılda iki kez,uygulamalı sınav ise yazılı sınav sonuçları açılandıktan sonra yapılmaktadır. 
 
Bu itibarla, Arabuluculuk eğitimlerinin tarih ve yerleri gelecek talebe göre şekillenecek olup, yararlanmak isteyenlerin  ekte yer alan başvuru  formunun eksiksiz doldurularak en geç 29 Mayıs 2015  tarihine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız
 
Saygılarımızla, 
Ankara Sanayi Odası