ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN SERMAYELERİNİ YENİ ASGARİ MİKTARLARA YÜKSELTME SÜRELERİNİN U - Ankara Sanayi Odası

ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN SERMAYELERİNİ YENİ ASGARİ MİKTARLARA YÜKSELTME SÜRELERİNİN U

MEDİKAL SEKTÖRÜNDE İŞ YAPAN ÜYELERİMİZİN KDV ORANLARI İADESİ İLE İLGİLİ OLARAK MALİ MÜŞAVİRİMİZİN GÖRÜŞLERİ HK.
 
Tarihi    : 06.01.2010
İşareti    : 4/5000 –52
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr
 
 
Sayın Üyemiz;
 
Odamız Mali Müşaviri tarafından aşağıdaki açıklamaların yapılması uygun görülmüştür.
Bilindiği gibi Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 28. maddesinin 5035 sayılı Kanunla 02.01.2004 tarihinden geçerli olmak üzere değiştirilen ve daha sonra 5615 sayılı Kanun ve 5838 sayılı Kanunlarla tadil edilen 2 numaralı fıkrası hükmüne göre “Bir vergilendirme döneminde indirilecek Katma Değer Vergisi toplamı, mükellefin vergiye tabi işlemleri dolayısıyla hesaplanan Katma Değer Vergisi toplamından fazla olduğu takdirde, aradaki fark sonraki dönemlere devrolunur ve iade edilmez. Şöyleki, 28.madde uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından vergi nispeti indirilen teslim ve hizmetlerle olup teslim ve hizmetin gerçekleştiği vergilendirme döneminde indirilmeyen ve tutarı Bakanlar Kurulu’nca tespit edilecek sınırı aşan vergi, bu mükelleflerin vergi ve sosyal sigorta prim borçları ile genel ve katma bütçeli idareler ile belediyelere olan borçlarına yada döner sermayeli kuruluşlar ile sermayesinin %51’i veya daha fazlası kamuya ait olan veya özelleştirme kapsamında bulunan işletmeler ile organize sanayi bölgelerinden temin ettikleri mal ve hizmet bedellerine ilişkin borçlarına mahsuben ödenir. Yılı içinde mahsuben iade edilemeyen vergi izleyen yıl içinde talep edilmesi şartıyla nakden veya mükellefin yukarıda sayılan borçlarına mahsuben iade edilir. Bakanlar Kurulu, vergi nispeti indirilen mal ve hizmet grupları ile sektörler itibariyle, iade hakkını kısmen veya tamamen yada amortismana tabi iktisadi kıymetler dolayısıyla yüklenilen Katma Değer Vergisi ile sınırlı olmak üzere kaldırmaya; Maliye Bakanlığı, bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.”
 
Bu hükme göre; 2009 yılı içinde indirimli orana tabi işlemlerden doğan Katma Değer Vergisi iade taleplerinde bu işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının 2009 yılı için 13.000 TL’yi aşan kısmı yukarıda belirtilen hüküm çerçevesinde mahsuben veya nakden iade edilebilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.   
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası