ANKARA SANAYİ ODASI ORGAN SEÇİMLERİ İLE İLGİLİ İLAN

    14 Mart 2018

5174 sayılı kanun ile bu Kanunun 83. ve 84. maddelerine dayanılarak çıkarılan 19/01/2005 tarih ve 25705 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Organ Seçimleri hakkında Yönetmelikte yazılı esas ve usullere göre Ankara Sanayi Odası’nın Meslek Komitesi, Meclis Üyeleri ile Yönetim Kurulu Başkanı ve asıl ve yedek üyeleri ile Birlik Genel Kurulu asıl ve yedek delegeleri ve Disiplin Kurulunun asıl ve yedek üyelerinin seçimleri Başkanlığımızın aşağıda yazılı talimatlarına uygun şekilde yapılacaktır.

Buna göre;

 • Ankara Sanayi Odası Meslek Komitesi asıl ve yedek üyeliği ile meclis asıl ve yedek üyeliği seçimi 04 Nisan 2018 Çarşamba günü Atatürk Bulvarı No:193 Kavaklıdere/ANKARA adresinde bulunan Ankara Sanayi Odası hizmet binasında, 09:00-17:00 saatleri arasında gizli oy açık tasnif esaslarına göre yapılacaktır.
 • Ankara Sanayi Odasında mevcut 35 Meslek grubuna ait seçme ve seçilme niteliğine haiz gerçek ve tüzel kişi üyelerini kapsayan listeler tetkik, tasdik ve ilan edilmek üzere 08/03/2018 Perşembe günü Başkanlığımıza tevdi edilmiştir.
 • 35 Meslek grubuna ait seçme ve seçilme niteliğine haiz gerçek ve tüzel kişi üyelerini kapsayan listeler, 14-15-16 Mart 2018 Çarşamba, Perşembe ve Cuma (3 tam iş günü) ASO hizmet binasında ilan edilecektir.
 • İlgililer, listeleri tetkik ederek isimlerinin ya da unvanlarının yanlış yazılmış, yazılmamış veya seçme veya seçilme hakkına haiz olduğu halde listelere geçmemiş olduklarına dair sadece kendileri ya da kendi firmaları ile ilgili hususlara listelerin asılı olduğu günler içerisinde, belgeleri ile birlikte Strazburg Caddesi No:13 Sıhhiye adresinde bulunan  İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına itiraz edebileceklerdir.

5174 sayılı kanunun 84 üncü maddesine göre yapılacak itirazlar en geç iki gün içinde karara bağlanır. Bu karara, tebliğ tarihinden itibaren üç gün içinde İl Seçim Kurulu  nezdinde itiraz edilebilir. İl Seçim Kurulunun 3 gün içinde vereceği karar kesindir. Böylelikle listeler kesinleşmiş olacaktır.

 • Meslek Komitesi ile Meclis Üyeliği Seçimleri için 35 sandık kurulu bulunacaktır. Sandık Alanları, ASO Hizmet Binası girişinde gösterilecektir.)
 • Her grubun; Meslek Komitesine ve Meclis Üyeliğine seçilecek asıl ve yedek üye sayıları listeler ile birlikte ASO Hizmet Binasında ilan olunacaktır.
 • 5174 sayılı kanununun 81/5 maddesinde, “tüzel kişi temsilcisi gerçek kişilerin, temsil ettikleri tüzel kişinin tescili ana sözleşmeleri gereğince temsil ve bağlayıcı işlem yapma yetkisine sahip olduklarına dair düzenlenmiş imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti veya Ticaret Sicil Müdürlüğünden 90 gün içerisinde alınmış yetki belgesinin oy kullanma sırasında ibrazı gerekir. İbraz edilen imza sirkülerinin bir fotokopisi oy kullanılan sandık kurulu başkanına teslim edilir. Ticaret Sicil Müdürlüklerince organ seçimlerinin başladığı tarihten önceki 90 gün de dahil olmak üzere oda ve borsa organ seçimlerinin yapıldığı aylarda seçim amacıyla tasdik edilen bu belgelerden harç ve hizmet bedeli tahsil edilemez.” hükmüne yer verilmiştir.

İmza sirkülerinde müştereken temsil yetkisi verilmiş olması halinde, müştereken yetkilendirilen temsilciler tarafından imzalanmış ve aralarından oy kullanacak temsilciyi gösterir dilekçe sandık kurulu başkanına verilir. (Yönetmelik madde:18)

 • Oy verme işlemi; 09:00 -17:00 saatleri arasında gizli oy ve açık tasnif esaslarına göre yapılır. Belirlenen seçim süresi sona erdiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler de oylarını kullanırlar. Seçmen listesinde adı yazılı olmayan üye oy kullanamaz. Oylar, oy verenin kimliğinin oda, borsa veya resmi kuruluşça verilen belge ile ispat edilmesinden ve listedeki isminin karşısındaki yerin imzalanmasından sonra kullanılır.

Oylar herhangi bir şekilde hazırlanmış oy pusulalarının, üzerinde İlçe Seçim Kurulu mührü bulunan ve oy verme sırasında seçim sandık kurulu başkanı tarafından her meslek grubu için ayrı ayrı verilecek zarfa konulması suretiyle kullanılır. Seçim mührü bulunmayan zarflara konulan oylar geçersizdir.

Her Meslek grubu için ayrı zarflarda oy kullanılır. Bu zarflara konulacak her bir oy pusulasının üstüne meslek komitesi asıl üye adayları, altına ise meslek komitesi yedek üye adayları ayrı ayrı yazılır. Meclis asıl ve yedek üyesi adayları; aynı liste üzerinde meslek komitesi asıl üyesi adaylarının yanlarına yazılarak belirtilir. Bu şekilde düzenlenen birleşik oy pusulası tek bir zarfa konulmak suretiyle sandığa atılır. Aday adlarının yanına sıra numarası konulmaz, konulmuş ise bunlar tercih sırasını göstermez.

Tüzel kişiler Meslek Komitesi ile Meclis Üyeliğine tüzel kişi olarak seçilirler. Bu nedenle, oy pusulalarında meslek komitesi ve meclis üyeliği için tüzel kişinin sadece  Ticaret Sicilinde tescilli unvanının yazılması zorunludur. (Ticaret Sicil numaraları ile birlikte)

Örnek oy pusulası ve düzenleme kuralları Ankara Sanayi odası Web sitesinde bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu ile Birlik Genel Kurul seçimlerinde ise oy pusulalarına tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcisinin adı ve soyadı yazılacaktır.

Disiplin Kurulu seçiminde kullanılacak oy pusulasına tüzel kişinin unvanı ile tüzel kişinin temsilcisi gerçek kişinin ismi birlikte yazılacaktır.

 • Seçim süresinin sonunda, seçim sonuçları tutanakla tespit edilip, Seçim Sandık Kurulu Başkan ve Üyeleri tarafından imzalanıp, tutanakların birer örneği seçim yerinde asılmak suretiyle, geçici seçim sonuçları bir tam iş günü (05 Nisan 2018 Perşembe) ilan edilecektir.
 • Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile ilan süresi içinde seçim sonuçlarına yapılacak itirazlar Hakimliğimiz tarafından aynı gün incelenerek, karara bağlanacaktır.
 • Bu kararlar, seçim yerinde asılmak suretiyle bir tam iş günü (06 Nisan 2018 Cuma) ilan edilecektir.
 • Bu kararlara karşı, ilan süresi içerisinde İl Seçim Kurulu Başkanlığı nezdinde itiraz edilebilir. İl Seçim Kurulunun bir gün içinde (07 Nisan 2018 Cumartesi) vereceği karar kesindir.
 • Meslek Komitesi ve Meclis Üyeliğine seçilen tüzel kişilerin yetkili temsilcilerinin isimleri (09 Nisan 2018 Pazartesi) odaya bildirilecektir.
 • Meclis seçimlerinin kesinleşmesini müteakip, belirlenen üyelerle Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ile Yönetim Kurulunun 10 asıl, 10 yedek üyesi, Disiplin Kurulunun 6 asıl, 6 yedek üyesi ve Birlik Genel Kurulu Delege seçimleri 10 Nisan 2018 Salı günü 09:00-17:00 saatleri arasında Ankara Sanayi Odası Zafer ÇAĞLAYAN Meclis Salonunda yapılacaktır.

Bu seçimde kullanılacak oy pusulalarına, Yönetim Kurulu Başkanı ile Yönetim Kurulunun asıl ve yedek üyelerinin isimlerinin birlikte yazılması zorunludur.

 • Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu ile Birlik Genel Kurulu Delegesi seçimlerinde de meslek komitelerinin seçimlerine ilişkin esas ve usuller uygulanacaktır.
 • Oda ve Borsalarda seçilme hakkının kullanılabilmesi için; Ticaret Şirketlerinde gerçek kişi temsilcisinin şirketin ortağı ve / veya yöneticisi, gerçek kişiler ve ticaret şirketleri dışındaki tüzel kişilere ait ticari işletmelerde ise işletmenin sahibi veya temsilcisi olması ve şirketin ya da işletmeyi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili bulunması, bu durumun seçimden en az altı ay öncesini kapsaması şarttır. Bu fıkra kapsamında belirtilen şartlar şubeleri temsile yetkili kılınanlar içinde aranır.

Keyfiyet bu şekli ile ilgililere ilan olunur.  

                                                                                                                                                                                                                                                               Yıldız Kübra YAVUZ

Çankaya 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanı

Amateur Francais Porn guarda porno Kostenlos Deutsche Porno