AMORTİSMAN UYGULAMALARI HK. - Ankara Sanayi Odası

AMORTİSMAN UYGULAMALARI HK.

AMORTİSMAN UYGULAMALARI HK.

Tarihi     : 15.01.2008
İşareti    : 6/5000-
Yanıt     :
ticaret@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,

Odamız Mali Müşavirliği tarafından aşağıdaki açıklamaların yapılması uygun görülmüştür.

28.04.2004 gün ve 25446 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 333 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile sabit kıymetler için amortisman ayırma sistemi temelden değiştirilmiştir.

01.01.2004 tarihinden itibaren uygulamaya giren sistemin temel mantığı her bir sabit kıymet için Maliye Bakanlığı’nca tesbit edilmiş olan “faydalı ömür” süresine göre amortisman ayrılmasıdır. Bunun için Maliye Bakanlığınca oldukça ayrıntılı olarak hazırlanmış bulunan ve sabit kıymetlerin cinslerine göre düzenlenmiş amortisman listesi söz  konusu tebliğ ekinde yayınlanmıştır.

Tebliğde uygulamanın şu şekilde yapılacağı belirtilmiştir.

“ Ekli listenin 1-6 bölümleri arasında genel sınıflamalar yapılmış ve amortismana tabi iktisadi kıymetlerin faydalı ömürleri ve amortisman oranları tespit edilmiştir. Listenin diğer bölümlerinde ise sektörler itibari ile kullanılan amortismana tabi iktisadi kıymetlerin faydalı ömürleri ve amortisman oranları belirlenmiştir. Mükellefler, uygun amortisman oranlarını tespit ederken öncelikle, sektörel bazda tespit edilen amortisman oranlarını dikkate alacaklar, bu ayrımlarda bulunmayan amortismana tabi iktisadi kıymetler için uygulanacak oranları, genel sınıflamada yer verilen oranlara göre tespit edeceklerdir.”

“Listedeki herhangi bir sınıflamada yer almayan amortismana tabi iktisadi kıymetlere uygulanacak amortisman oranları için mükelleflerin müracaatları üzerine Bakanlığımızca belirlenecek süre ve oranlar üzerinden amortisman ayrılabilecektir.”

Maliye Bakanlığı tarafından daha sonra yayınlanan 339 ve 365 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile 333 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan Amortisman Listesinde bazı değişiklikler yapılmıştır.

27.12.2008 gün ve 27093 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 389 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2008 takvim yılından geçerli olmak üzere mevcut Amortisman Listesine bazı ilaveler yapılmış bazı sabit kıymetlerin de amortisman süreleri değiştirilmiştir.

Bu tebliğde, uygulamada daha önce yayınlanan 339 ve 365 sıra numaralı V.U.K Genel Tebliği hükümlerinin geçerli olduğu belirtilmiştir. Değişikliklerin uygulanması konusunda 365 sıra numaralı tebliğde aşağıdaki açıklamalar yapılmıştır.

“ 339 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile değişik 333 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekindeki listede ilan edilmiş olan faydalı ömür ve amortisman oranlarına göre amortismana tabi tutulmakta iken bu tebliğ ile faydalı ömürleri değiştirilen iktisadi kıymetlerin net defter değerlerinin (iktisadi kıymetin Vergi Usul Kanununun değerleme hükümlerine göre tespit edilen değerinden birikmiş amortismanların tenzili yoluyla bulunan değeri), ilgili iktisadi kıymete ilişkin olarak bu tebliğ ile ilan edilen yeni faydalı ömür süresinden, anılan liste uyarınca amortisman ayrılmış olan sürenin tenzili suretiyle kalan amortisman süresi esas alınarak itfa edilmesi gerekmektedir. Söz konusu iktisadi kıymetler için geçmiş hesap dönemlerinde ve 2006 (2008 olarak dikkate alınmalıdır)yılının birinci, ikinci ve üçüncü geçici vergi dönemlerinde ayrılmış olan amortisman tutarlarına ilişkin olarak herhangi bir düzeltme yapılmayacaktır.

Örneğin: 339 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile değişik 333 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekindeki liste uyarınca faydalı ömrü 7 yıl olarak tespit edilmiş bulunan bir çöp temizleme aracı 2004 yılı içerinde aktife alınmış ve enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş değeri üzerinden 2004 ve 2005 yıllarında %14,28 amortisman oranına göre 2 yıl amortisman ayrılmış bulunmaktadır. Bu tebliğ ile çöp temizleme aracı için faydalı ömür süresi 5 yıl olarak değiştirilmiştir. Buna göre, söz konusu iktisadi kıymetin 2006 yılı için kalan faydalı ömrü ( 5-2=) 3 yıldır. Bu durumda, çöp temizleme aracın net defter değerinin ( 2004 ve 2005 yıllarında enflasyon düzeltmesi hükümleri uyarınca düzeltilmiş değerleri ile düzeltilmiş birikmiş amortismanlar tutarı farkının ) 2006 yılı hesap döneminden itibaren geçerli olmak üzere, kalan 3 yıl içerisinde (1/kalan faydalı ömür süresi =1/3= ) %33,33 amortisman oranı ile itfa edilmesi gerekmektedir.”

Buna göre amortisman uygulamaları dönemler itibariyle aşağıdaki gibi olacaktır.

31.12.2003 tarihine kadar aktife girmiş olan duran varlıklar için, aktife girdiği tarihte geçerli oranlar üzerinden amortisman ayrılmasına devam edilecektir.

01.01.2004 ile 31.12.2007 tarihleri arasında aktife girmiş olan duran varlıkların amortisman oranlarında söz konusu 389 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile değişiklik yapılmış ise, 2008 yılı dahil olmak üzere yukarıda açıklandığı şekilde kalan ömre göre amortisman ayrılacaktır.

01.01.2008 tarihinden itibaren aktife girmiş olan duran varlıkların amortismanı, söz konusu 389 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği dikkate alınarak hesaplanacaktır. Bu hesaplama 31.12.2008 tarihi itibariyle yapılacak, 2008 yılı içinde daha önce verilen geçici vergi beyannamelerinde düzeltme yapılmayacaktır.

Özel Hesap dönemine tabi şirketler için 365 Sıra No.lu tebliğde aşağıdaki açıklama yapılmıştır:

 “Kendisine özel hesap dönemi tayin edilmiş mükelleflerin, aktiflerinde yer alan iktisadi kıymetlere ilişkin olarak bu tebliğ ile ilan edilen yeni amortisman sürelerini tebliğin yayımlandığı tarihten sonraki ilk geçici vergi döneminden itibaren dikkate almaları gerekmektedir. Sözü edilen iktisadi kıymetler için geçmiş hesap dönemlerinde ve içinde bulunan hesap dönemine ilişkin olarak önceki geçici vergi dönemlerinde ayrılmış olan amortisman tutarları herhangi bir düzeltme işlemine tabi tutulmayacaktır.”

389 sıra no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 24.12.2008 gün , 2008/123 Sayılı Sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Ayrıca Maliye Bakanlığı’nca bu güne kadar yayınlanan 333,339,365 ve 389 sıra no’lu Genel Tebliğlerde yer alan Amortisman Listeleri birleştirilerek, 2008 takvim yılından itibaren geçerli olan Amortisman Listesi düzenlenerek ekte verilmiştir. 389 sıra no’lu tebliğ ile yapılan değişiklikler listemizde “Yeni” ibaresi ile belirtilmiştir.

Ek:Amortisman Listesi için tıklayınız.

Bilgilerinize Sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası