ALO İHRACAT PROJESİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİZ VE MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ HK. - Ankara Sanayi Odası

ALO İHRACAT PROJESİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİZ VE MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ HK.

Tarihi     : 1.07.2009
İşareti    : 6/5000– 2615
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr

Sayın Üyemiz;  

Yazıda devamla; sözkonusu çalışmanın amacının   dış ticaretle ilgili bilgilerin, etin, hızlı ve doğru bir şekilde ‘kamu eliyle’ ulaştırılması  ve bilgi teknolojilerindeki hızlı gelişmeler sonucunda ortaya çıkan enformasyon kargaşasının önüne geçebilmek için, tüm verilerin sağlıklı bir biçimde tasnif edilerek işlemleri de bu kapsamda ele almak  olduğu belirtilmiştir.  

Yazıda; sözkonusu Merkez’in dış ticaret/ihracat dendiğinde ilk akla gelen başvuru noktası olmasının  hedeflendiği; başta ‘Alo İhracat’ hattı olmak üzere;

     

 • Tek merkezden hizmet sağlayarak maliyetlerin azaltılması
 • Firmalara zaman kazandırılması
 • Uygulamacı personelin kendi işlerine yoğunlaşmalarının sağlanması
 • İhracata yönelik desteklerin bulunması ve kullanılması
 • İhracatın her aşamasında rehberlik yapılması
 • Diğer ülkeler ile ilgili ticaret ile ilgili yasal düzenlemeler hakkında bilgi sağlanması
 •  Firmaların ithalat vergileri ve gümrük uygulamaları konusunda bilgilendirilmesi
 • Ticarette karşılaşılan engellerle ilgili bilgilerin sağlanması
 • Girişimcilerin ticari eğilimlere göre yönlendirilmesi
 • Yurtdışı pazarlarla ilgili bilgilerin sağlanaması
 • Yurtdışındaki ve yurtiçindeki ticari aktiviteler konusunda bilgi verilmesi
 • İhracatın finansmanı ile ilgili bilgi sağlanması
 • İlk defa ihracat yapacak gerçek ve tüzel kişilere özel araç ve programlar geliştirmesi ve benzeri hususların  

 amaçlandığı belirtilmiştir.

  

Diğer taraftan, ihracatta ilk başvuru noktası ve çağrı merkezi olması nedeniyle,   Merkezin , firmaların, dolayısıyla, sektörlerin sorunlarının toplandığı, üst makamlara ve ilgili birimlere raporlandığı bir  Merkez olma  görevini  de üstlenebileceği ve bahse konu Bilgi Merkezi nin , öncelikle yerel firmalara hizmet sunacağı, ilerleyen aşamada ise yurtdışına yönelik hizmetlerin de sunulacağı bir Merkez olarak  görev yapacağı bildirilmiştir. 

 

Öte yandan, dış ticaret  kapsamında interaktif alım-satım hizmetleri (talep eşleştirme) ile ilgili araç ve programların geliştirimesi ve uygulanması ile koordinasyonunun  yurtdışı teşkilatı ile eşgüdüm halinde anılan  Merkez tarafından sunulabileceği belirtilmiştir.  

 

Dış ticaretle ilgili kurumların , dünya ticaretindeki gelişmeleri takip etmek ve çalıştıkları alanlardaki güncel bilgilere ulaşmak için bu konuda uzmanlaşmış bilgi kaynaklarını önemli oranda kullandıkları, bu kapsamda, Economist Intelligence Unit (EUI) Euromonitor gibi bilgi kaynaklarına DTM Merkez Teşkilatı, Bağlı  Kuruluşları ve Yurtdışı Teşkilatının tamamının erişebilmesi ve benzeri bilgi kaynaklarının zenginleştirilmesi hususunun da önem arz  ettiği belirtilmiştir.  

                

Projenin ilk aşamasında, İhracat Genel Müdürlüğü, Yurtdışı Teşkilatı, İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi (İGEME) ve İhracatçı Birlikleri tarafından doğrudan firmalara yönelik sunulan tüm hizmetlerin ‘koordinasyonu’nun  planlandığı, proje uygulamaya  geçtikten sonra ise, Müsteşarlık diğer ana birimleri, Gümrük Müsteşarlığı, Türk Eximbank,   TOBB gibi ilgili  ikincil paydaşların sunduğu  uluslararası ticaretle ilgili hizmetler e de  sistem üzerinden erişebilmesinin öngörüldüğü ifade edilmiştir. 

 

DTM’ye iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere; yukarıda özetlenmeye çalışılan sözkonusu proje ile ilgili görüş ve önerilerinizin en geç 17.07.2009 tarihine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.

            

T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda; dış ticaret hizmetlerinin ve dış ticaretle ilgili bilgilerin kamu eliyle başta ‘’Alo İhracat’’ hattı olmak üzere özellikle günümüzün internet tabanlı araçlarıyla ‘tek merkez’den ücretsiz olarak sunulması amacıyla gerekli çalışmaları   yapmak üzere Müsteşarlık Makamından  gerekli onayın  Genel Müdürlüklerince alındığı ifade edilmiştir.

Saygılarımızla, 

Ankara Sanayi Odası 

 

Tarihi     : 1.07.2009
İşareti    : 6/5000– 2615
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİ)(SERİ NO: 3)(için tıklayınız.)

14.07.2009 tarih ve 27288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası