Akkuyu Nükleer Güç Santrali Hk. - Ankara Sanayi Odası

Akkuyu Nükleer Güç Santrali Hk.

    31 Mayıs 2013

Tarihi  : 31.05.2013
İşareti : 
4/5000-2121
İrtibat  : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz,
 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Enerji Proje Uygulama Dairesi Başkanlığı’ndan alınan bir yazıda,  12.05.2010 tarihinde Ankara’da imzalanan, 15.07.2010 tarihli ve 6007 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan 27.08.2010 tarihli ve 2010/918 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti arasında Türkiye Cumhuriyetinde Akkuyu Sahası’nda Bir Nükleer Güç Santralinin (NGS) Tesisine ve İşletimine Dair İşbirliğine İlişkin Anlaşma” ile ülkemizde ilk nükleer santral kurulması çalışmalarının başladığı, diğer yandan, 03.05.2013 tarihinde Japonya Hükümeti ile de Türkiye Cumhuriyeti arasında Türkiye’de Nükleer Güç Santralleri Kurulmasına İlişkin İşbirliği Anlaşması imzalandığı belirtilmiştir.
 
Yazıda devamla, ülkemizin nükleer güç santrallerine ilişkin 2023 hedefinin, iki nükleer santralin (8 ünite) işletmeye alınması, üçüncü nükleer santralin (ilave 4 ünite) de inşaatına başlanması olduğu ve ülkemizde NGS projeleri gerçekleştirilirken yerli firmalarımızın bu projelerde yer almalarının  önem arzettiği, bu amaçla da öncelikle ulusal sanayimizin mevcut kapasitesinin tespitinin gerektiği ifade edilmiştir.  
 
Bu doğrultuda, NGS projelerinde yerli firmalarımızın mevcut durumunu tespit etmek ve bu projelere katılımını artırmak amacıyla, Bakanlıkları tarafından hazırlanan FİRMA ENVANTER FORMU’nun firmalarca doldurulmasının, yerli firmalarımızın halihazırda adı geçen Form’da yer alan malzeme ve ekipmanlardan (halen nükleer dışında farklı sektörler kapsamında da üretilse) hangilerini, hangi kalite standartlarına üretmekte olduklarının tespitini sağlayacağı belirtilmiştir.
 
Bu çerçevede; www.nukleer.gov.tr adresinde “Firmalara Hitaben” bölümünden “Yeni Firma Kaydı” bölümündeki Formda yer alan bilgilerin en geç 14.06.2013 Cuma günü mesai saati bitimine kadar doldurulması hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası
 
İlgili Kişi:
ASO Teknik Uzmanı Caner Hastaş
Tel:  417 12 00-1112