Ağaçlandırma Seferberliği Eylem Planı - Ankara Sanayi Odası

Ağaçlandırma Seferberliği Eylem Planı

Ağaçlandırma Seferberliği Eylem Planı

Sayın

Veysel EROĞLU
Çevre ve Orman Bakanı

Orman varlığımızın yetersizliği, iklim şartlarının ve  topoğrafik yapımızın yeniden orman yetiştirme konusundaki elverişsizliği ormanlarımızın korunmasını ve geliştirilmesini zaruri  kıldığından bahisle; iş dünyasını Milli Ağaçlandırma Seferberliği’ne çağıran Eylem Planınızla ilgili, Zat-ı Aliniz’in imzasıyla Odamıza gönderilen yazınız incelenmiştir.

 

Malumlarınız olduğu vechile; Ankara Sanayi Odası tarafından kurulan ve Sincan’da bulunan I. Organize Sanayi Bölgemiz, kurulduğu günden bu yana çevre tanzimi ve ağaçlandırma çalışmalarına gereken önemi vermiş, ve bu çalışmalarına özenle devam etmektedir.

 

Bölgemizde yapılan fizibilite çalışması sonucu; proses ve ısınma kaynaklı, CO2 emisyonu için gereken ağaç sayısı yaklaşık 16.000 adet olarak belirlenmiştir. Bölgemizde 30.000 adet ağaç, 200.000 adet çalı grubu bitki ve çim alanlar (Ağustos 2007 tarihi itibariyle) bulunmaktadır. Bu bitkiler, proses ve ısınma kaynaklı CO2 emisyonu için  fazlası ile yeterli olmaktadır. Ancak, Bölgemizde trafikten kaynaklı (günlük giriş çıkış yapan yaklaşık 20.000 adet araç),  CO2 emisyonu için ise yaklaşık 300.000 adet ağaç gerekliliği tespit edilmiştir. (Kaynak;UNEP Launches Campaign to Plant a Billion Trees, UNEP Press Release November 2006).

Yapacağımız ağaçlandırma çalışmaları ile;  CO2 emisyonunun yanı sıra,  erozyon kontrolü ve diğer çevresel boyutlara sağlayacağımız katkılar göz önünde bulundurularak Bölgemiz ve dışındaki alanlarda 500.000 adet ağaç dikilmesi hedeflenmektedir.

Bu kapsamda; Bölgemiz içerisindeki ağaçlandırma çalışmaları devam etmektedir. 2005 yılında altyapı çalışmalarına başlanan, Bölgemiz gelişme alanının, sağlık koruma bandını oluşturan yeşil alanlara 2008 yılı içerisinde 20.000 adet fidan dikilecektir. Ancak, bu alanlar hedefimiz olan 500.000 adet ağaç için yeterli olmayacaktır.    Bu sebeple;  Bölgemiz dışındaki alanlarda da ağaçlandırma çalışmalarına başlanmıştır. Bu çalışmaların birincisi Ankara Çevre Otoyolu üzerinde yapacağımız ağaçlandırma çalışmasıdır. Bu amaçla Karayolları Genel Müdürlüğü’ne yapmış olduğumuz talebimiz neticesinde, tarafımıza gösterilen ağaçlandırma alanına, Aralık ayı içerisinde toplam 3.500 adet ağaç dikilecektir.

Buna ilave olarak, Bölgemiz kuzey-batı istikametinde bulunan, Sincan-Osmaniye 1056 nolu Mera parselinde (180.664 m2 yüzölçümlü kısımda) gerekli düzenlemeler yapıldığı takdirde ağaçlandırma yapmayı planlamaktayız. Söz konusu bu alan, Bölgemizin görsel güzelliğine büyük katkı sağlayacak bir konumda olup, Sincan ve civarında da ağaçlandırmayı teşvik etmesi yönünden büyük önem taşımaktadır. Osmaniye Köyü, Ankara Büyükşehir Belediyesi mücavir alanının  genişlemesi ile birlikte bu alan içerisinde kalarak Osmaniye Mahallesine dönüşmüştür. Bu sebeple, bu alanda kalan mera alanının amacına hizmet edemeyeceği açıktır. Ayrıca  söz konusu mera alanının, ot veriminin olmayışı ve eğimden kaynaklı erozyona açık olması bu alanda yapılacak ağaçlandırmanın önemini daha da arttırmaktadır. Bu alanla ilgili olarak, Ankara İl Çevre ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ile görüşülmüş, yazılı müracaatta bulunularak ön etüt çalışmalarına başlanmıştır.

Sözü geçen alanın ağaçlandırmaya tahsisi için Zat-ı Aliniz’in de desteklerine ihtiyacımız vardır.

Ayrıca sözkonusu yazınız Odamız web sayfasında yayınlanarak, gereği için tüm üyelerimizin bilgilerine sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

Nurettin ÖZDEBİR
Yönetim Kurulu Başkanı