AFRİKA Stratejisinin Değerlendirilmesi - Ankara Sanayi Odası

AFRİKA Stratejisinin Değerlendirilmesi

    9 Şubat 2015

Tarih: 09.02.2015
İşareti: 05/5000-329
İrtibat:dim@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz,
 
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı’ndan İş Konseyine iletilen yazıya atfen; Bakanlığın 2003 yılında “Afrika ile Ticari ve Ekonomik İlişkileri Geliştirme stratejisi’nin uygulamaya konulduğu, söz konusu stratejinin ana hatlarıyla yoksulluğun önlenmesine katkı sağlamayı, sürdürülebilir kalkınmayı yakalamayı ve küreselleşme sürecinde kıtanın uluslararası sisteme dahil edilmesini amaçladığı vurgulanmaktadır. Bu strateji ile belirlenen hedeflere ulaşılabilmeyi teminen geçen süre zarrfında ticaretten müteahhitlik hizmetleri ve yatırımlara kaar birçok konuda çeşitli çalışmalar gerçekleştirildiği de keza belirtilmiştir.
 
Bu kapsamda, Ekonomi Bakanlığının on yıldır aktif bir şekilde sürdürülen Afrika ülkeleri ile ticari ve ekonomik ilişkileri geliştirme sonuçlarının 2003 yılında belirlenmiş olan hedefler çerçevesinde değerlendirilerek, bahse konu stratejinin önümüzdeki dönemine ilişkin yeni hedef ve eylem planlarının yer alacağı bir yol haritasının oluşturulmasının faydalı olacağının düşünülmekte olduğu iletilmektedir.
 
Bu itibarla, ekte sunulan 2003 yılında belirlenmiş hedefler kapsamında, bölgeye ilişkin değerlendirmeler ve önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesinde fayda görülen hedef/eylem/faaliyet/proje vb. hususların Odamız Araştırma ve Yönlendirme Müdürlüğü’ne(e-posta:selin.ornek@aso.org.tr) 11 Şubat 2015 tarihine kadar gönderilmesi gerekmektedir.
 
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Ek:
 
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası