AB Mali İşbirliği Kapsamında Hibe Programları Hk. - Ankara Sanayi Odası

AB Mali İşbirliği Kapsamında Hibe Programları Hk.

Tarihi     : 01.05.2007
İşareti    : 6/5000 – 2855
Yanıt      : ticaret@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından, Türkiye Avrupa Birliği Mali İşbirliği kapsamında hibe programından yararlanan firmaların,  program kapsamındaki projelerin gereklerini yerine getirmek üzere yapılan alımlara konu eşyanın  menşeini belirlemede göz önünde bulundurulacak hususlara ilişkin olarak aşağıdaki açıklama yapılmıştır.

 • Topluluk imkanları  kullanılarak  finanse edilen  bir sözleşme  ile ilgili olarak satın alınan tüm malların ve malzemelerin Topluluk veya  uygun menşeli ülkeler menşeli olması gerekmektedir. 

Bu çerçevede, Almanya, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Bulgaristan, Cezayir, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya,  Fas, Finlandiya, Fransa, Gazze ve Batı Şeria, Hırvatistan, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsrail, İsveç, İtalya, İzlanda, Kıbrıs, Letonya, Liechtenstein, Litvanya, Lübnan, Lüksemburg, Macaristan, Makedonya, Malta, Mısır, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, Suriye, Tunus, Türkiye, Ürdün ile Yunanistan uygun menşe ülkeleridir.

Herhangi bir malın yukarıda bildirilen ülkelerden birinde üretilmiş olduğunun tevsiki durumunda, söz konusu  malın uygun menşeli olarak kabul edileceği,

 • Türkiye dışında üretilen malların menşeinin tevsiki için, Menşe Şahadetnamesi (ABC) Formunun, Türkiye’de üretilen malların menşeinin tevsiki için ise, Yerli Malı Belgesinin aranması  gerektiği,
 • Yerli Malı Belgesi,  Türkiye’de  malın üretiminin yapıldığı bölgedeki  Ticaret ve Sanayi/ Ticaret/ Sanayi Odalarımızca düzenlenmiş ve  söz konusu belgenin orijinal veya noter onaylı  suretinin olması gerektiği, 
 • Menşe Şahadetnamesi (ABC) Formunun ise, malın üretiminin gerçekleştirildiği ülkedeki  Ticaret/ Sanayi Odaları  tarafından düzenlenmiş olmasının ve aynı zamanda, standart formattaki bu belgenin  orijinal olmasının öngörüldüğü  belirtilmiştir.

Belirtilen her iki belgenin dışında herhangi bir belgenin esas itibariyle menşe belgesi olarak kabul edilemeyeceği, ancak, yukarıda bildirilen  her iki belgenin de zorunlu sebepler itibariyle ibraz edilmesinin mümkün olmadığı  durumda, aşağıda bildirilen belgelerden birinin de menşe belgesi olarak kabul edilebileceği  bildirilmiştir.

 • Malın üretiminin yapıldığı yerdeki Ticaret ve Sanayi/ Ticaret/ Sanayi Odalarınca düzenlenmiş, malın o ülkede üretildiğini tevsik eden, üretici ile üretim yerinin adres bilgilerini de içeren resmi yazı,
 • Üreticinin “………marka malın üretimi” ile iştigal ettiğini belirtir bir ifadenin yer  aldığı “Faaliyet  Belgesi” veya “Oda Sicil Kayıt Sureti,
 • Ürün ve üretim yeri bilgilerinin de yer alması halinde, TSE tarafından düzenlenmiş ve geçerlilik süresi dolmamış “İşyeri Yeterlilik Belgesi”.

Aşağıda bildirilen belgelerin ise, tek başına menşe belgesi olarak kabul edilemeyeceği ifade edilmiştir:

 • Kapasite Raporu,
 • Üreticinin yazılı beyanı,
 • CE Belgesi,
 • ISO,TSE, OHSAS vb. standart belgeleri,
 • Malın üretiminin yapıldığı bölgeden farklı bir  bölgede faaliyet  gösteren Ticaret ve Sanayi/ Ticaret/ Sanayi Odası tarafından düzenlenmiş Yerli Malı Belgesi,
 • A.TR Dolaşım Belgesi,
 • Konşimento vb. sevkiyat belgeleri ile taşıma senetleri.

Avrupa Birliği Mali İşbirliği  kapsamındaki  hibe programları ile ilgili  olarak Merkezi  Finans ve İhale Birimi tarafından belirtilen hususlar çerçevesinde işlem yapılması gerektiği hususunu bilgilerinize sunarız.

 

Saygılarımızla,

Ticaret Müdürlüğü