4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması Ve Uygulanmasına Dair Kanunla D - Ankara Sanayi Odası

4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması Ve Uygulanmasına Dair Kanunla D

    3 Ocak 2012

Tarihi  : 02.01.2012
İşareti : 04/5000-14
 
Sayın Üyemiz,
 
 “4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması Ve Uygulanmasına Dair Kanunla Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2012/13)” 30.12.2011 tarih ve 28158 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
29/06/2001 tarihli ve  4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 12 nci maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının alt ve üst limitlerinin, 17/11/2011 tarihli ve 28115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 410 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde tespit edilen 2011 yılı için yeniden değerleme oranı olan % 10,26 (yüzde on virgül yirmi altı) artışın uygulanması sonrasında, 1/1/2012 tarihinden 31/12/2012 tarihine kadar geçerli olmak üzere belirlenen yeni değerleri aşağıdaki gibidir:
 
4703 sayılı Kanunun 12 nci Maddesinin;
Alt Limit
Üst Limit