2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2011/1) - Ankara Sanayi Odası

2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2011/1)

Tarihi     :27.12.2010
İşareti    :4/5000-4245
Yanıt      :ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
 
“2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2011/1)” 25.12.2010 tarih ve 27796 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
2872 Sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde, kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezaları belirlenmiştir.  
· 20/02/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında idari para cezalarının her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 04/01/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 nci maddesinin (B) fıkrası uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında arttırılmak suretiyle uygulanacağı ve bu şekilde yapılacak hesaplamalarda bir Türk Lirasının küsurunun dikkate alınmayacağı hükmü yer almaktadır.
· Maliye Bakanlığı tarafından 12/11/2010 tarihli ve 27757 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 401 sıra no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca 2010 yılı yeniden değerleme oranı % 7,7 olarak tespit ve ilan edilmiştir.
· Bu duruma binaen, 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde yer alan para cezaları 01/01/2011 tarihinden itibaren ekte belirtilen miktarlarda uygulanacaktır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası