2019-2021 Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Programı Eylem Planı Hazırlık Çalışmaları Hk. - Ankara Sanayi Odası

2019-2021 Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Programı Eylem Planı Hazırlık Çalışmaları Hk.

    12 Ekim 2018

İşareti : 04/5000-2576
İrtibat : ticaret@aso.org.tr

Sayın Üyemiz;


T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan alınan yazıda; kayıt dışı ekonomi az gelişmiş ve gelişmekte olan ülke ekonomilerinin önemli bir problemi olduğu kadar son zamanlarda gelişmiş ülke ekonomilerinin de takibinde olan ve mücadele edilen alan olarak ortaya çıktığı, kayıt dışı ekonomi ile mücadelenin dinamik bir süreç olduğu belirtilmektedir.


Yazıda, Türkiye ekonomisi büyüdüğü, ülkeler arasındaki ticaret hacmi sürekli artığı ve yeni sektörler ve ticaret araçları oluştuğu ifade edilerek küresel düzeyde gerçekleşen bu değişimleri kaçırmamak, kayıt dışılıkla etkin bir şekilde mücadele etmeyi gerektirmekte olduğu belirtilmektedir.


Kayıt dışı ekonominin azaltılması, orta ve uzun dönemde ekonomik istikrar, gelir dağılımı ve istihdam gibi birçok makroekonomik unsurun iyileşmesine, ekonomide verimlilik düzeyi ve rekabet gücünün yükselmesine, ayrıca kamu gelirlerinin artmasına katkıda bulunacağı belirtilmektedir.


Başta Gelir İdaresi Başkanlığı olmak üzere, tüm kurum ve kuruluşlarımızın bu gerçeğin farkında olup, ekonomimizin sağlıklı bir zeminde büyümeye devam etmesini sağlamak için kayıt dışılıkla mücadeleye aynı azimle devam edileceği ifade edilmektedir.


Kayıtlı ekonomiye geçiş sürecinde başarılı olabilmek için kamu kurum ve kuruluşları ile toplumun tüm kesimlerinin desteği ve işbirliğinin önemli olduğu, dolayısıyla bu mücadele, toplumun bütün kesimlerinin topyekun katkısıyla hedefine ulaşacağı bildirilmektedir.


Gelir İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda, kamu kurum ve kuruluşlarının sorumluluğu ve işbirliği ile 2008-10, 2011-13 dönemi Kayıt dışı Ekonomiyle Mücadele Eylem Stratejisi Planları başarıyla uygulandığı bildirilmektedir.


Onuncu Kalkınma Planımızda belirlenen hedefler doğrultusunda, sağlıklı ve sürdürülebilir kalkınma hedefine ulaşmak için çeşitli amaçlara özgülenmiş, kayıt dışı ekonominin azaltılmasına yönelik olarak hazırlanan ve “Öncelikli Dönüşüm Programları”ndan biri olan 2015-2017 dönemi Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Programı Eylem Planı kapsamında Şubat 2015 itibariyle çalışmalara başlanılmış olup, 2018 yılının başında tamamlandığı bildirilmektedir.


Önceki Eylem Planlan ile gelinen aşamayı daha ileriye taşımak ve kayıt dışılıkla mücadeleyi daha kapsamlı bir çerçevede yürütmek üzere, 2019-2021 dönemine ilişkin hazırlanacak olan yeni eylem planı kapsamında;


1. Kayıt Dışı Ekonominin Boyutunun Belirlenmesi ve Ekonomi Üzerindeki Etkilerinin Analizine,

2. Gönüllü Uyumun Teşvik Edilmesi ve Uyum Seviyesinin Yükseltilmesine,

3. Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesine,

4. İlgili Mevzuatın Gözden Geçirilmesine,

5. Eğitici ve Kapsayıcı Yöntemlerle Toplumun Tüm Kesimlerinde Farkındalığın Artırılmasına,

6. Kurumlar Arası Veri Paylaşımının Geliştirilmesi ve Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunların Giderilmesine

7. Yukarıda Belirtilen Başlıklar Kapsamına Girmeyen Diğer Konulara

yönelik olarak yer almasını istediğiniz eylem ve faaliyetlere yönelik görüş ve önerileriniz fayda sağlayacağı belirtilmektedir.

Bu itibarla, yeni Eylem Planı hazırlık çalışmalarında değerlendirilmesinin uygun olacağı düşünülen eylem önerilerinizi ekte yer alan form doldurularak en geç 18/10/2018 tarihi mesai bitimine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

Ek :Eylem Planı Öneri Tablosu (2 sayfa)