2016 Takvim Yılı Gümrük Müşavirliği Asgari Ücretleri Hakkında Görüş - Ankara Sanayi Odası

2016 Takvim Yılı Gümrük Müşavirliği Asgari Ücretleri Hakkında Görüş

    25 Kasım 2015

Tarihi  : 25.11.2015
İşareti : 4/5000-2511
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
 
Sayın Üyemiz;  
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği’nin  yazısına atfen, 7 Ekim 2009 tarihinde yürürlüğe giren ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nda değişiklik yapan 5911 sayılı Kanun’un Geçici 6 ncı maddesinin 10 uncu fıkrasının “Gümrük Müşavir Demeklerince, gümrük müşavirlerinin yapacakları iş ve işlemler karşılığı alacakları asgari ücretleri gösteren ve takvim yılı bazında belirlenen Asgari Ücret Tarifesi, Müsteşarlıkça uygun görülerek onaylanmak suretiyle uygulamaya konulur” hükmünü amir bulunduğu belirtilmektedir.
Yazıda devamla, söz konusu düzenlemeye uygun olarak, 2016 takvim yılı için geçerli olmak üzere, Demek Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış bulunan “Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi” ile “Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi”ne ilişkin olarak sivil toplum kuruluşları ile görüşmelerde bulunularak, sağlanacak mutabakat sonucunda asgari ücret tespitine ilişkin görüş ve önerilerin en geç 7 Aralık 2015 tarihine kadar Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bildirilmesi gerektiği bildirilmektedir.
Bu çerçevede, 2016 yılı için geçerli olacak ücret tarifesi ile ilgili görüş ve değerlendirmelerinizin TOBB’a iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere, en geç 03 Aralık  2015 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.
 
 
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası