2015/3 Sayılı Ürün Güvenliği Ve Denetimi Tebliği Hakkında - Ankara Sanayi Odası

2015/3 Sayılı Ürün Güvenliği Ve Denetimi Tebliği Hakkında

Tarihi  : 07.04.2015
İşareti : 
4/5000-896 
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
 
Sayın Üyemiz;  
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda;Ekonomi Bakanlığı’nın  yazısına atfen, Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği( Ürün Güvenliği ve  Denetimi: 2015/3)’nde 17/02/2015 tarihli ve 29270 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2015/27 sayılı Tebliğ ile yapılan değişikliğin ardından, Tebliğin uygulanmasında yaşanan sıkıntılar ile ilgili olarak gerek sektör temsilcileri, gerekse ilgili Bakanlıklarla yapılan toplantılar neticesinde, Tebliğin yeniden değiştirilmesi ihtiyacı doğduğu ve bu çerçevede 2015/28 sayılı Tebliğ, 04/03/2015 tarihli ve 29285 sayılı Resmı Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtilmektedir.
 
Ancak anılan Tebliğ değişikliğinin, uygulamada yaşanan sıkıntıları tam olarak çözüme kavuşturamaması  nedeniyle, 14/03/2015 tarihli ve 29295 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  2015/29 sayılı Tebliğ ile 2015/3 sayılı Tebliğde bir kez daha değişiklik yapıldığı bildirilmektedir.
 
Söz konusu Tebliğ değişikliği uyarınca, 39.01-39.14 GTİP’li (39.03 hariç) maddelerin ikincil kullanım amacıyla hurda plastiklerden geri kazanılmış granül ve çapak olmaması halinde, bir örnegi Tebliğin ek-8’ınde yer alan Üretici Belgesi ve üretici tarafından düzenlenen analız sertifikası ile birlikte serbest dolaşıma giriş işleminin yapılacağı gümrük idarelerıne başvurulması üzerine bu maddelerin ithaline doğrudan izin verilecektir. İlgili gümrük idarelerince Üretici Belgesi ve analiz sertifikası ile birlikte ithalatçı bilgileri aylık olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na çevresel kontroller yapılmak üzere gönderilecek, diğer gümrük rejimleri kapsamındaki başvurularda, ilgili gümrük idareleri tarafından Üretici Belgesinin ve analız sertifikasının aranmayacağı belirtilmektedir.
 
 
 
Bilgilerinize sunarız
 
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası