2010 YILI İSTATİSTİK POZİSYONLARINA BÖLÜNMÜŞ TÜRK GÜMRÜK TARİFE CETVELİNİN YÜRÜRLÜĞE KONUL - Ankara Sanayi Odası

2010 YILI İSTATİSTİK POZİSYONLARINA BÖLÜNMÜŞ TÜRK GÜMRÜK TARİFE CETVELİNİN YÜRÜRLÜĞE KONUL

    6 Ocak 2010

İSTATİSTİK POZİSYONLARINA BÖLÜNMÜŞ TÜRK GÜMRÜK TARİFE CETVELİNİN YÜRÜRLÜĞE KONULMASI VE 25/12/2008 TARİHLİ VE 2008/14483 SAYILI KARARNAMENİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA KARAR HK.
 
Tarihi     :05.01.2010
İşareti    :4/5000-37

Yanıt      :ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz; 
 
“İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin Yürürlüğe Konulması ve 25/12/2008 Tarihli Ve 2008/14483 Sayılı Kararnamenin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar” 31.12.2009 tarih ve 27449 (3. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
 
Bilgilerinize sunarız.  
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası