2 ADET DUYURU KOSGEB KOBİ KREDİ FAİZ DESTEĞİ YÖNETMELİĞİ HK. - Ankara Sanayi Odası

2 ADET DUYURU KOSGEB KOBİ KREDİ FAİZ DESTEĞİ YÖNETMELİĞİ HK.

KOSGEB KOBİ KREDİ FAİZ DESTEĞİ YÖNETMELİĞİ HK.

Tarihi     : 24.09.2009
İşareti    : 4/5000 – 3476
 Yanıt     :
 ticaret@aso.org.tr 

Sayın Üyemiz;   

“KOSGEB Kobi Kredi Faiz Desteği Yönetmeliği”19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek  amacıyla, işletmelerin ve girişimcilerin kamu bankaları, özel bankalar, katılım bankaları ile diğer finans kuruluşlarından uygun koşullarda nakdî veya gayri nakdî kredi temin edebilmeleri için faiz, komisyon ve diğer masraflarına Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından  geri ödemeli veya geri ödemesiz destekler sağlanmasına yönelik hususları kapsar.

Dayanak     

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 12/04/1990 tarihli ve 3624 sayılı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanunun 12 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen,

          a) Banka: Kamu bankaları, özel bankalar ve katılım bankaları ile diğer finans kuruluşlarını,

          b) Girişimci: Bir iş fikrine dayalı olarak kendi işini kurmak isteyen gerçek kişileri,

          c) İşletme: 8/1/1985 tarihli ve 3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesine göre belirlenen küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri (KOBİ),

          ç) KOSGEB: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığını

          ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Destek Unsurları

Destek unsurları

MADDE 4 – (1) Banka tarafından işletmelere ve girişimcilere kullandırılacak yatırım, işletme sermayesi ve ihracata yönelik Türk Lirası veya döviz cinsinden nakdi ya da gayri nakdi  kredilerin faiz, komisyon ve diğer masraflarına yönelik olarak KOSGEB tarafından bütçe imkânları dahilinde destek verilir. Bu desteğin geri ödemeli veya geri ödemesiz olarak uygulanması, kredi destek üst limiti, kredi destek süresi, destek oranları, işbirliği yapılacak kurum/kuruluşlar ve diğer hususlar, 3624 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre Bakanlar Kurulunca belirlenen sektörel ve bölgesel öncelikler de dikkate alınarak KOSGEB İcra Komitesi kararıyla belirlenir ve KOSGEB’in banka ile yapacağı protokollerle uygulanır.

            (2) Bu destekten, KOSGEB Desteklerinden yasaklı olmayan, işletme ve girişimciler yararlanır.

            (3) İşletmelerin ve girişimcilerin Bankalar ile yapılacak olan protokoller kapsamında kullanacakları kredinin ana para riski tamamen bankaya aittir. Banka, kredi başvurularını protokol hükümleri ve bankacılık mevzuatı çerçevesinde değerlendirir. KOSGEB, gerekli gördüğünde otuz gün  önce protokol taraflarını bilgilendirmek kaydı ile kredi faiz desteği uygulamasını durdurmaya yetkilidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Desteğin kullanımında ilgili mevzuata aykırılık tespit edilmesi halinde yapılacak işlemler

MADDE 5 – (1) Desteklere ilişkin olarak; ilgili mevzuat hükümlerine aykırı kullanımların tespiti halinde yürürlükteki mevzuat dahilinde Kredi Faiz Desteği iptal edilerek işletmelerin ve girişimcilerin yeni destek başvuruları uyuşmazlık bitene kadar kabul edilmez. Bu takdirde destek verilmiş ise KOSGEB’in desteğe ilişkin kredi faiz alacağı yasal faizi ile birlikte KOSGEB tarafından hiçbir ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın işletmelerden ve girişimcilerden tahsil edilir. Uyuşmazlık sona erdiğinde ve işletmenin ve girişimcinin müracaatı halinde yeni desteklerden yararlanma hakkı devam eder.

                        (2) Borcun vadesinde ödenmemesi durumundaki haller, bankalarla yapılacak protokollerle düzenlenir.

Mevcut kredi faiz desteklerinin uygulanması

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce, KOSGEB tarafından taahhüt edilmiş kredi faiz destekleri ile ilgili işlemler tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.        

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik  yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini KOSGEB Başkanı yürütür.

Bilgilerinize sunarız.  

Saygılarımızla, 

Ankara Sanayi Odası 

 

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) DESTEKLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK HK.

Tarihi     : 24.09.2009
İşareti    : 4/5000 – 3476
 Yanıt     :
 ticaret@aso.org.tr 

Sayın Üyemiz;   

“Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme Ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Destekleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

MADDE 1 – 24/04/2005 tarihli ve 25795 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Destekleri Yönetmeliğinin 25/A maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

          “(h) Desteklerin; yararlanıcı ve/veya tedarikçilerin KOSGEB Kanunu ve bu Yönetmelik hükümlerine aykırı durumlarının tespiti halinde, yararlanıcının yeni destek başvuruları uyuşmazlık bitene kadar kabul edilmez, destek konusu alacak, herhangi bir ihbar ve ihtara gerek olmaksızın yasal faizi ile birlikte KOSGEB tarafından tahsil edilir. Uyuşmazlık sona erdiğinde ve işletmenin müracaatı halinde yeni desteklerden yararlanma hakkı devam eder.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini KOSGEB Başkanı yürütür. 

Bilgilerinize sunarız.  

Saygılarımızla, 

Ankara Sanayi Odası